AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3179/2018. (VI. 8.) AB HATÁROZATA

erőfölényes helyzetükkel való visszaélésről szól. A GVH végzése szerint az indítványozó a 2008. április 29-én kelt, AL-477/2008/6. számú levélben a jelen ...

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3179/2018. (VI. 8.) AB HATÁROZATA - kapcsolódó dokumentumok

erőfölényes helyzetükkel való visszaélésről szól. A GVH végzése szerint az indítványozó a 2008. április 29-én kelt, AL-477/2008/6. számú levélben a jelen ...

... a lakossági szennyvíz, a korábbi túlzott műtrágyázás és az ellenőrizetlen, ... lószínűsége olyan magas, hogy a Vgtv. meglévő anyagi jogi szabályai azt ...

A megállapított öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetését rendelték el ... felső korlát nélkül fizeti a járulékot, ugyanakkor nem jut ezzel arányos.

„II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. ... [24] Az Alkotmánybíróság tanácsa 2017. június 13-i tanácsülésén megállapította, hogy az indítvány a ...

érintett személy vagy szervezet” jogosult. Az indítványozói jogosultság vizsgálatánál ekként ... [104] A „szerv” és a „szervezet” fogalma nem szinonima.

A Ptk. a szerződésátruházásra vonatkozó előírásokat hívja fel arra az esetre is, ha egy kötelmi pozícióban jog- szabályi előírás alapján következik be ...

(X. 10.) AB HATÁROZATA a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek ... a bírósághoz fordulás jogának van egy sajátos vetülete, mégpedig az a rész,.

hetőséget a haszonbérleti szerződés(módosítás) hatósági jóváhagyásának ... Az indítványozó szerint, ha a Földforgalmi törvény „kizárási feltételként ...

Ezek közül jelen esetben a rágalmazás és a becsületsértés releváns. A becsületsértő értékítéletet tartalmazó vélemények a be- csületsértés (a Btk. 227.

Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta […] ...

minősül-e (szülői felügyeleti jog sérelme, szülői felügyeleti jog gyakorlásának módja). [41] Ugyanakkor a Hágai Szerződés 7. cikke arról is rendelkezik, ...

ben bizonytalan, adott esetben ismeretlen marad az ügyben. ... [7] A föld tulajdonosa a föld használatának és hasznai szedésének jogát a Ptk. 6:349.

Emiatt az indítványozó a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: NVB) az ország- gyűlési képviselők 2018. április 8-i választásának országos listás ...

2018. 1. szám. 27 jelenő tartalom nem hozta összefüggésbe sem az érintett eseményeket, ... A tény a való világ része, annak valamely objektív.

23 апр. 2018 г. ... Dr. Cser-Palkovics András indítványozó, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiak- ban: Abtv.) 27.

31 дек. 2018 г. ... (1) A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról ...

a fegyver használata. ... kozási idő kógens szabályai kiüresítik a mentesítés jogintézményének ... az Alaptörvény értelmezési szabályainak figyelembevé-.

... hogy a közúti közlekedési nyilvántartás deklaratív jellegű, tehát a jármű tulajdon- ... Az alapvető jogok biztosa AJB-6027/2012. számú jelentésében, ...

Az indítványozó jogelődje (a továbbiakban: jogelőd) palackozott ásványvíz üzletláncok ... a jogelőd ezzel megsértette a természetes ásványvíz, a forrásvíz, ...

8 апр. 2018 г. ... az aktív és a passzív választójog, és a jelölteket megillető ... Ebből következően a mentelmi jogi ügyben az általános szabályok.

településképi véleményben a tervezett építési tevékenységet nem javasolta ... majd a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továb-.

P.23.475/2011/4. számú ítélete megállapította a személyiségi jog- sértést, eltiltotta a további jogsértéstől az alperest és kötelezte arra, ...

az érvelés –, e családi kötelék ugyanis erkölcsi, érzelmi és anyagi támogatást is jelent a gyermek számára. A gyermek a származását érintő titkolózást ...

állásfoglalás elleni tüntetésen előadott performansz miatt indítottak keresetet, ... ügy indítványozója 2020. január 2-án vette kézhez, indítványát az első-.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének ... e szabályokat a módosítás hatálybalépése előtt indult és folyamatban lévő ...

Az Alkotmánybíróság a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. ... az ezen rendelkezésekhez kapcsolódó szabályozási hiátus okozza, és.

kodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;. 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, ...

ben az öregségi nyugdíj kifizetését 2013. július 1-jétől szüneteltetni kell. ... mény (a továbbiakban: Egyezmény) Első kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkében ...

szegben folyósított családi pótlék pedig nem szerepel a tartós ápolást végzők ... hogy az indítványozó4. egyébként mennyi ideig részesült gyermekgondozási.

Kijelölt városok« légszennyezettségi zónából Baja ... A járási hivatal a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyako rolja. A járási hivatal által ...

nak megállapítására, hogy az abban szereplő azon előírás, mely 90 napon belül három alkalommal történő ... Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró különvéleménye.

rő-ipari szolgáltatást végző társasággal kötött, határozott idejű közszolgáltatási szerződést – szerződésszegés hiányában – indokolás nélkül felmondja” ...

a) Magyarország területének Schengeni határellenőrzési kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ sze rinti határvonalán, illetve határjelénél ...

[32] Végül, az Alaptörvény ötödik módosítására is Európai Uniós tagságunk miatt került sor. A módosítás 7. cikk. (1) bekezdéséhez fűződő indokolás rögzíti, ...

A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája (továbbiakban: indítványozó) az előtte folyamatban lévő 3.K.27.104/2017. számú közigazgatási peres ...

számolás elrendelése 2007. augusztus 28. ... (2) mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki.

évi személyi jövedelemadóbevallásában a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközséget (mint az Ehtv. szerinti vallási tevékenységet végző szervezetet, ...

Sallai R. Benedek országgyűlési képviselő (értesítési cím: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) és a csatolt ívet aláíró további, az országgyűlési ...

8 апр. 2019 г. ... A Fekete-győr András elnök által képviselt momentum mozgalom (székhely: 1053 Budapest, múzeum körút. 13. 1/2., nyilvántartó bíróság és ...

Szabó Tímea országgyűlési képviselő és a csatolt ívet aláíró további, az országgyűlési képviselők egynegye- dénél több országgyűlési képviselő (a ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.